Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698. Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GİR-İN ERİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla İşlenir?

Şirketimiz, kişisel verileri aşağıda verilen amaçlarla toplar ve işler. 
-Müşteri, çalışan, ziyaretçi, iş ortağı, tedarikçi ilişkilerini kurabilmek 
-İletişime yönelik idari operasyonları yürütebilmek-
-Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek 
-Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek 
-Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek 
-Tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, müşteri portföyümüzü yönetebilmek 
-Her türlü araçla iletişim kurabilmek
-Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak 
-Site ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek 
-Uygulama geliştirmek ve yönetmek 
-Veri kaybını önlemek için yedekleme yapmak
-Şirketimizin, grup şirketlerimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak
-Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak

 Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla, ilgili kişilerin paylaştığı kişisel veriler; grup şirketlerine, tedarikçilere, şirket yetkililerine, çözüm ortaklarına, kanunen yetkili kişi ve kurumlara kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla kişisel veriler toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimizle paylaşılan kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmakta, fiziksel ya da elektronik ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli olan teknik ve idari tedbirler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.  

Kişisel veriler, yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonim hale getirilerek şirketimiz veri tabanından çıkartılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Diğer Bilgiler  

Kişisel veri sahibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesine göre: 
 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesine göre yukarıda belirtilen hakları kullanmak amacıyla kişisel veri sahibinin, için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile aşağıdaki adrese yazılı olarak veya info@gir-in.com  adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunulabilir.

Başvuru Adresi: GİRİN ERİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5/23 
Gebze Kocaeli